Instandhouding PAS onzeker

Instandhouding Programma Aanpak Stikstof (PAS) onzeker

Sinds 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Hiermee wordt met een programmatische benadering beoordeeld of onder andere veehouderijbedrijven nadelige gevolgen hebben op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie. Het PAS geeft ruimte aan economische ontwikkelingen en behoud en versterkt de natuur.

Diverse milieuorganisaties zijn het niet eens met de programmatische benadering van het PAS. Hier tegen hebben zij aan de hand van diverse vergunningen beroep ingesteld bij de rechter. Dit heeft geresulteerd in prejudiciële vragen van de Raad van State (RvS) aan het Hof van Justitie EG (HvJ). De RvS wilde van het HvJ weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Hierop is op 7 november 2018 een uitspraak gedaan.

Het HvJ heeft in de uitspraak geconcludeerd dat maatregelen alleen in de passende beoordeling mogen worden betrokken, als de verwachte voordelen van die maatregelen vaststaan op het moment van die beoordeling. Omdat de Raad van State (RvS) eerder al heeft geconcludeerd dat de passende beoordeling voor het PAS daar niet aan voldoet, had het PAS waarschijnlijk niet op deze manier vastgesteld mogen worden. Mogelijk kunnen de gebreken worden hersteld met de nadere onderbouwing die inmiddels is gegeven. Ook voor weiden en bemesten is in beginsel een vergunning nodig en kan geen algemene ontheffing voor afgegeven worden. De Raad van State zal daar uitspraak over gaan doen.

Het oordeel van het HvJ kan grote gevolgen hebben voor plannen en ontwikkelingen voor veehouderijbedrijven. Onherroepelijke besluiten staan in beginsel in rechte vast. De uitspraak van het HvJ kan gevolgen hebben voor vergunningen en andere toestemmingsbesluiten waartegen bezwaar of beroep is aangetekend. Of dit zo is, hangt af van de einduitspraak van de RvS. Ook worden nieuwe vergunningsaanvragen in het kader van het PAS niet eerder in behandeling genomen totdat er meer bekend is.

De komende periode wordt de uitspraak inhoudelijk bestuurd. De RvS zal naar verwachting begin 2019 uitspraak doen.

Heeft u vragen over deze uitspraak of wilt u weten welke gevolgen dit voor u heeft? Onze adviseurs staan u graag te woord.