Legaliseer uw PAS-melding nu!

Heeft u in het verleden een PAS-melding ingediend? Dan is het nu noodzakelijk om deze om te zetten naar een vergunning! Het aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober!

Wij helpen u hier graag mee verder. De eerste stap is de aanmelding om uw PAS-melding te legaliseren. Vervolgens zal er op een later moment een herziening van de eerdere berekening plaats moeten vinden en eventueel een nieuwe aanvraag.

Het is belangrijk om u nu aan te melden. De kans is groot dat dit de enige mogelijkheid is om uw melding te legaliseren.

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs of via info@agriplazabouwadvies.nl

Toelichting op het legaliseren van de PAS-melding:

Het PAS bood ruimte om vergunningen te verlenen en meldingen in te dienen voor projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden die leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet als onderbouwing kan worden gebruikt voor vergunningen. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden, toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet, aldus de Raad van State.

Uit de uitspraak volgt dat het PAS ook niet kan dienen als onderbouwing voor een vrijstelling van de vergunningplicht. Dat geldt ook voor de voormalige vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten met een depositiebijdrage onder de grenswaarde van 1 mol/ha/jr waarvoor een PAS-melding is ingediend. Voor gemelde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd is alsnog toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig, tenzij significante negatieve effecten van de stikstofdepositie op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Proces tot toestemming

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

  • het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  • het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  • het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Het proces om de meldingen legaal te houden is complex en neemt veel tijd in beslag. Uit de PAS-uitspraak volgt dat er eerst stikstofruimte middels bronmaatregelen gecreëerd moet worden om de stikstofbijdrage door de gemelde activiteiten toe te kunnen staan. Een toestemming voor de gemelde activiteiten zal daarom op zijn vroegst in 2021 gereed zijn. Gedurende het proces om de melding legaal te houden, zal geen actieve handhaving plaatsvinden op activiteiten die conform een gedane PAS-melding worden uitgevoerd.

(bron: Ministerie LNV)