• Ma t/m Vrij: 08:00 - 17:00
 • 0592 54 54 51
 • info@agriplazabouwadvies.nl
 • Nieuws

  Raad van State accepteert PAS niet, PAS ontoelaatbaar

  Zoals u wellicht al gehoord heeft, is er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna RvS) een uitspraak gedaan over het Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS). Het PAS gaat er vanuit, dat door  (herstel)werkzaamheden uit te voeren aan de Natura 2000-gebieden er meer uitstoot van industrie en veehouderijen (depositie) op de gebieden plaats kan vinden. De depositie op de gebieden is echter eerder weggegeven aan de boeren en industrie, dan dat de (herstel)werkzaamheden op de natuur zijn afgerond. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet, aldus de RvS.

  De passende beoordeling van het PAS bevat niet de vereiste motivering om depositieruimte uit te geven voor toestemmingsbesluiten en om activiteiten toe te staan zonder toestemmingsbesluit. Om die reden is het vanaf 29 mei 2019 niet meer mogelijk om meldingen in te dienen. Voor activiteiten die eerder zijn toegestaan op grond van de grenswaarde-, drempelwaarde of afstandsgrenswaarde (de “meldingen” en “eigen berekeningen”) zal alsnog een toestemmingsbesluit (vergunning) op grond van de Habitatrichtlijn nodig zijn. De PAS-partners bekijken de komende tijd wat de precieze gevolgen zijn van de uitspraak van de RvS.

  Daarnaast heeft de RvS geoordeeld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn, omdat niet vooraf is uitgesloten dat de betrokken depositie niet leidt tot aantasting van de natuur. Om die reden is een vergunning nodig voor het beweiden en bemesten.

  De uitspraak heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen en overige besluiten. Ook natuurbeschermingswetvergunningen onder het oude regime blijven overeind.

  Omdat de exacte uitwerking nog niet bekend is, kunnen we u nog niet nader informeren over de eventuele gevolgen en mogelijkheden. Het lijkt er op dat er voor vergunningen een aanvulling gewenst wordt voor het beweiden en bemesten en dat de eerdere meldingen en berekeningen omgezet moeten worden naar een ander toestemmingsbesluit (vergunning).

  Er wordt gesproken over het oorspronkelijke toetsingskader, namelijk de ammoniakrechten zoals dit (in het oude regime) voor 1 juli 2015 werd geregeld. Het omzetten van meldingen en berekeningen naar toestemmingsbesluiten (vergunningen) is op dit moment niet met zekerheid te zeggen evenals de wijze waarop. Zodra wij hier meer over weten informeren wij u hier nader over.

  Wij vertrouwen erop u hiermee tot dusver voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen via 0592 – 54 54 51 of via info@agriplazabouwadvies.nl.

   

  Lees meer...

  Voortgang nieuwbouw ligboxenstal Noordhorn

  Begin april zijn we bij de familie Den Besten in Noordhorn begonnen met de bouw van een ligboxenstal met melkstal. De stal biedt ruimte voor zo’n 85 ligplaatsen met diepstrooiselboxen voor de strobedden, mestscheiding met opvoergoot voor het vuile stro en de dikke mest, een 2x 14-stands rapid exit melkstal en is voorzien van een basement en kantoor.

  Voor de familie hebben wij het tekenwerk, vergunningen en de aanbesteding verzorgd en nu zien wij toe op de voortgang van de bouw.

  Momenteel is de aannemer bijna klaar met de kelderbouw en gaat vervolgens verder met het dicht leggen van de vloeren. De bouw wordt gerealiseerd door Kenders Bouw, de melkstal en inrichting door Melkmachine Centrum Noord BV, het grondwerk door Haranco loon- en grondverzet Oldehove en het installatiewerk door Schipper Installatietechniek.

   

   

  Lees meer...

  Instandhouding PAS onzeker

  Instandhouding Programma Aanpak Stikstof (PAS) onzeker

  Sinds 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Hiermee wordt met een programmatische benadering beoordeeld of onder andere veehouderijbedrijven nadelige gevolgen hebben op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie. Het PAS geeft ruimte aan economische ontwikkelingen en behoud en versterkt de natuur.

  Diverse milieuorganisaties zijn het niet eens met de programmatische benadering van het PAS. Hier tegen hebben zij aan de hand van diverse vergunningen beroep ingesteld bij de rechter. Dit heeft geresulteerd in prejudiciële vragen van de Raad van State (RvS) aan het Hof van Justitie EG (HvJ). De RvS wilde van het HvJ weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Hierop is op 7 november 2018 een uitspraak gedaan.

  Het HvJ heeft in de uitspraak geconcludeerd dat maatregelen alleen in de passende beoordeling mogen worden betrokken, als de verwachte voordelen van die maatregelen vaststaan op het moment van die beoordeling. Omdat de Raad van State (RvS) eerder al heeft geconcludeerd dat de passende beoordeling voor het PAS daar niet aan voldoet, had het PAS waarschijnlijk niet op deze manier vastgesteld mogen worden. Mogelijk kunnen de gebreken worden hersteld met de nadere onderbouwing die inmiddels is gegeven. Ook voor weiden en bemesten is in beginsel een vergunning nodig en kan geen algemene ontheffing voor afgegeven worden. De Raad van State zal daar uitspraak over gaan doen.

  Het oordeel van het HvJ kan grote gevolgen hebben voor plannen en ontwikkelingen voor veehouderijbedrijven. Onherroepelijke besluiten staan in beginsel in rechte vast. De uitspraak van het HvJ kan gevolgen hebben voor vergunningen en andere toestemmingsbesluiten waartegen bezwaar of beroep is aangetekend. Of dit zo is, hangt af van de einduitspraak van de RvS. Ook worden nieuwe vergunningsaanvragen in het kader van het PAS niet eerder in behandeling genomen totdat er meer bekend is.

  De komende periode wordt de uitspraak inhoudelijk bestuurd. De RvS zal naar verwachting begin 2019 uitspraak doen.

  Heeft u vragen over deze uitspraak of wilt u weten welke gevolgen dit voor u heeft? Onze adviseurs staan u graag te woord.

  Lees meer...

  Landelijke handhaving PAS

  Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is ingevoerd op 1 juli 2015. In de afgelopen jaren hebben veel veehouderijbedrijven een vergunning aangevraagd. Met het PAS worden alle Natura 2000-gebieden waarin stikstofgevoelige habitattypen voorkomen beschermd tegen overbelasting van stikstof.

  Een vergunning in het kader van het PAS is nodig wanneer er een uitbreiding of wijziging plaatsvindt en hiermee de stikstofdepositie wijzigt. Veel veehouderijbedrijven die na 1 juli 2015 zijn gewijzigd of uitgebreid hebben al een vergunning aangevraagd, maar ook bedrijven die vóór de invoering van het PAS zijn gewijzigd of uitgebreid hebben dit onder het PAS gelegaliseerd. Eén van de voorwaarden van de vergunning is dat de toegedeelde ontwikkelingsruimte in het kader van het PAS binnen 2 jaar na het verkrijgen van de definitieve beschikking gerealiseerd moet zijn.

  Alle provincies zetten vanaf begin 2018 in op toezicht en handhaving op de vergunning en daarbij tevens de realisatietermijn. Hiermee willen de provincies voorkomen dat er onnodige ontwikkelingsruimte wordt geclaimd. Het langdurig ontwikkelingsruimte claimen en deze niet gebruiken, benadeelt namelijk anderen die ook ontwikkelingsruimte nodig zijn. De provincies hopen door het toezicht houden en het actief intrekken of wijzigen van de vergunning het mogelijk is om op sommige locaties de schaarse ontwikkelingsruimte weer beschikbaar te maken.

  Wanneer de betreffende provincie besluit de vergunning (deels) in te trekken dan zijn er nog mogelijkheden de termijn van realisatie op te schorten. Dit is mogelijk wanneer er sprake is van overmacht of dat de realisatie op korte termijn plaats zal vinden. Dit dient vervolgens wel goed onderbouwd te worden.

  Heeft u een vergunning aangevraagd in het kader van het PAS, maar heeft u de aangevraagde ruimte nog niet gerealiseerd? Onze adviseurs kijken graag samen met u welke mogelijkheden er zijn en welke oplossing het beste bij u past.

  Lees meer...

  Vrijkomende agrarische bebouwing slopen in ruil voor een bouwkavel

  Ruimte-voor-Ruimte regeling

  Het buitengebied veranderd. Dit komt onder andere door specialisering van landbouwbedrijven, neventakken en schaalvergroting, maar ook door wonen en werken en recreatie. Helaas zien we in het buitengebied steeds vaker vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen leegstaan met als gevolg het verval van deze gebouwen.  Om een vitaal en leefbaar buitengebied te behouden is de zogeheten “Ruimte-voor-Ruimte” regeling in het leven geroepen. Met deze regeling dient op een agrarisch bestemd perceel 750 – 1.000 m² aan agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt te worden. Tevens dient de bedrijfsvoering gestaakt te worden en het perceel omgezet te worden naar een woonbestemming. In ruil hiervoor krijgt de initiatiefnemer de mogelijkheid een bouwkavel te realiseren in de nabijheid van het perceel of wanneer dit niet mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Diverse provincies maken het mogelijk om meer bouwkavels te realiseren indien er meer dan 2.000 – 2.500 m² gesloopt wordt, bijvoorbeeld in Groningen en Drenthe. Over het algemeen gaat het binnen de regeling over te slopen agrarische bedrijfsgebouwen, maar er zijn uitzonderingen. Diverse provincies  staan de regeling ook toe bij beeld verstorende bebouwing of die niet geschikt zijn voor hergebruik. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om vierkante meters (sloopmeters) bij te kopen binnen de gemeente indien er op het perceel niet voldoende oppervlak aanwezig is.

   

  De regeling gaat helaas wel gepaard met een uitgebreide procedure. Er moet namelijk een nieuw bestemmingsplan worden geschreven en de benodigde vergunningen, zoals de bouwvergunning voor de nieuwe woning  moeten worden aangevraagd. In het gehele traject kunnen onze adviseurs u begeleiden en ontzorgen.

  Lees meer...

  Oplevering ligboxenstal families Austie en Bollen

  Vandaag is de nieuwe stal van de families Austie en Bollen in Dalen opgeleverd. Wij wensen de families veel succes en plezier toe. Tevens willen wij hen bedanken voor de prettige samenwerking. Dit geldt uiteraard ook voor alle partijen die hebben meegewerkt aan deze stal. Het resultaat is een prachtig afgewerkte ligboxenstal.

  AgriPlaza Bouwadvies heeft de families vanaf de eerste schetsen tot en met de vergunningen, aanbesteding en bouwbegeleiding mogen begeleiden. Het ontwerp is gebaseerd op een arbeidsefficiënte bedrijfsvoering. Slechts één persoon zou het moeten kunnen doen. Het geheel voldoet verder aan de eisen Maatlat Duurzame Veehouderij en wordt uitgevoerd met een ruime wachtruimte, inpandige luchtwasser en 2x 16 stands zij-aan-zij melkstal.

  Binnenkort vindt u een uitgebreide fotorapportage van dit werk onder de referenties op de website.

  Lees meer...

  AgriPlaza Mijnbouwschade praktijkmiddag

  Mijnbouwschade praktijkmiddag
  Graag willen wij u uitnodigen voor de praktijkmiddag Mijnbouwschade in Middelstum.
  AgriPlaza heeft een divisie Mijnbouwschade opgericht, waardoor een klant van A tot Z geholpen kan worden met zijn schadedossier.Tijdens het evenement kunt u terecht met al uw vragen, er zijn o.a. een bouwkundig adviseur, juridisch adviseur en diverse regiomakelaars.
  De focus ligt op agrarische objecten en gronden.

  Waar: Maatschap Prins, Halteweg 1, Middelstum
  Wanneer: dinsdag 19 juni vanaf 13:00 – 16:00 uur

  De entree is gratis, graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 15 juni via jschirring@agriplaza.eu

  ————————
  Persbericht

  Agrarische Makelaardij AgriPlaza richt divisie Mijnbouwschade op

  Sinds jaren helpen de makelaars van AgriPlaza hun klanten, doorgaans grondeigenaren, met allerlei vraagstukken rond grond en agrarische objecten. Vaak aan- en verkopen, maar ook taxaties, juridische zaken, vergunningen, nieuwbouw en afhandeling van schades door overheidsingrijpen. Steeds vaker worden de specialisten van AgriPlaza ingeschakeld als sprake is van schade door mijnbouwactiviteiten.

  Schade door mijnbouwactiviteiten is bijzonder door de tegenpartij waar mensen mee te maken krijgen. Zoals bekend valt het niet mee om schades erkend en vervolgens fatsoenlijk uitbetaald te krijgen. AgriPlaza heeft inmiddels een unieke werkwijze ontwikkeld die in vele gevallen ondertussen tot succes in de schadeloosstelling heeft geleid.

  “We beschikken over een bouwkundige die recent afgestudeerd is in beving bestendig bouwen, we hebben een eigen privaatrechtjurist, die gespecialiseerd is in schadevergoedingsrecht en onze makelaars kennen de regio specifieke omstandigheden als geen ander. Het is een misvatting dat mijnbouwschade enkel in een door de overheid aangewezen gebied plaats vindt. Ook is het een misvatting dat alle schades volgens een door de overheid ontwikkeld schadeprotocol afgehandeld moeten worden. Voor de overheid is dat wel handig, maar voor de grondeigenaar vaak niet. We hebben daarom zelf een heel instrumentarium en werkwijze ontwikkeld, wat we allemaal in eigen beheer kunnen uitvoeren voor de klant. Het werd tijd om daar een aparte divisie voor op te richten binnen ons kantoor. Daarbij komt dat wij juist nooit voor de overheid werken en dat maakt dat we zeer sterk voor onze klanten op komen.” Aldus Harry Nijborg, directeur van AgriPlaza.

  Lees meer...

  Boerin Agnes bij Pauw

  Boerin Agnes vertelt bij Pauw hoe trots zij is op haar bedrijf en over één van de mooiste beroepen die er is. Ook wijst zij op de problematiek die is ontstaan voor investeerders die de afgelopen jaren nieuwbouw hebben gerealiseerd. In het filmpje vindt u een complicatie van de uitzending.

  AgriPlaza Bouwadvies heeft de stal mogen ontwerpen waarvan in de uitzending wordt gezegd: ”Eén van de meest moderne boerderijen van Nederland”. 

  Aflevering Pauw 31-05-2018

  Boerin Agnes vertelt bij Pauw hoe trots zij is op haar bedrijf en over één van de mooiste beroepen die er is. Ook wijst zij op de problematiek die is ontstaan voor inversteerders die de afgelopen jaren nieuwbouw hebben gerealiseerd. In het filmpje vindt u een complicatie van de uitzending. AgriPlaza Bouwadvies heeft de stal mogen ontwerpen waarvan in de uitzending wordt gezegd: ''Eén van de meest moderne boederijen van Nederland'' #trots https://agriplazabouwadvies.nl/projecten/van-de-ven/

  Posted by AgriPlaza Bouwadvies on Friday, 1 June 2018

  Lees meer...

  Voortgang nieuwbouw familie Austie-Bollen

  Nieuwbouw MDV ligboxenstal

  In Dalen vindt momenteel de nieuwbouw van de nieuwe ligboxenstal van de familie Austie-Bollen plaats. Momenteel is de aannemer druk bezig met het monteren van de staalconstructie.

  Het ontwerp is gebaseerd op een arbeidsefficiënte bedrijfsvoering. Slechts één persoon zou het moeten kunnen doen. Het geheel voldoet verder aan de eisen Maatlat Duurzame Veehouderij en wordt uitgevoerd met een ruime wachtruimte, inpandige luchtwasser en 2x 16 stands zij-aan-zij melkstal.

  Binnenkort vindt u meer over de voortgang van dit project.

   

  Lees meer...

  De nieuwe huisstijl van AgriPlaza Bouwadvies

  AgriPlaza Bouwadvies

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Steeds vaker krijgen wij de vraag wat wij van AgriPlaza Bouw nou precies doen. Zijn we een bouwbedrijf of adviesbureau? Om verwarring te voorkomen hebben wij gekozen voor een nieuwe naam en huisstijl. Vanaf heden gaan wij verder als AgriPlaza Bouwadvies.

  Als bouwadviesbureau zijn wij uw vertrouwde partner bij de planvorming en realisatie van uw plan. Het is mogelijk dat wij u begeleiden van de eerste schetsen tot en met het definitieve ontwerp en van de vergunningsaanvraag tot en met de oplevering van het project. De tekeningen worden driedimensionaal uitgewerkt, hierdoor worden eventuele fouten en faalkosten geminimaliseerd en heeft u een goed ruimtelijk beeld van het beoogde eindresultaat.

  Wij zijn gespecialiseerd in rundveestallen, maar voor andere richtingen in de agrarische sector, hallenbouw of woningbouw zijn wij ook uw juiste partner. Wij zijn zowel gespecialiseerd op het bouwkundige vlak als ruimtelijke ordening, hierbij valt te denken aan milieuvergunningen, begeleiding bij bestemmingsplan wijzigingen en aanvragen binnen de omgevingsvergunning.

  Binnen het bedrijf is er al 25 jaar lang ervaring met de bouwsector. Tot de dag van vandaag hebben wij ons als bouwadviesbureau ontwikkeld tot een dynamisch bureau waarin wij korte lijnen hanteren en waarin wij ons transparant naar onze opdrachtgevers opstellen.

  Schroom u niet en vraag naar de diensten die wij u kunnen bieden. U bent natuurlijk ook altijd van harte welkom op het hoofdkantoor van AgriPlaza te Tynaarlo, de koffie staat altijd klaar!

  Lees meer...