Nieuws

Eindoplevering ligboxenstal familie den Besten te Noordhorn

Onlangs is de nieuwe stal van de familie den Besten in Noordhorn opgeleverd. Wij wensen de familie veel succes en plezier toe in hun nieuwe stal. Tevens willen wij hen bedanken voor de prettige samenwerking. Dit geldt uiteraard ook voor alle partijen die hebben meegewerkt aan dit project. Het resultaat is een prachtig afgewerkte ligboxenstal.

Lees meer »

Fijne feestdagen!

Wij zijn vanaf 21 december tot en met 5 januari beperkt bereikbaar. Vanaf 6 januari staan wij weer graag voor u klaar. Wij wensen u hele fijne feestdagen en een voorspoedig en succesvol 2020!

Lees meer »

Effect adviesrapport Remkes

Sinds de stikstofuitspraak zijn veel projecten stil komen te liggen en zitten veel bedrijven in de onzekerheid over wat komen gaat. Als reactie op deze uitspraak heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een commissie ingeschakeld ter advisering van de politiek, het Adviescollege Stikstofproblematiek. Dit college heeft onder leiding van dhr. Remkes een adviesrapport

Lees meer »

Raad van State accepteert PAS niet, PAS ontoelaatbaar

Zoals u wellicht al gehoord heeft, is er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna RvS) een uitspraak gedaan over het Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS). Het PAS gaat er vanuit, dat door  (herstel)werkzaamheden uit te voeren aan de Natura 2000-gebieden er meer uitstoot van industrie en veehouderijen (depositie) op de gebieden

Lees meer »

Voortgang nieuwbouw ligboxenstal Noordhorn

Begin april zijn we bij de familie Den Besten in Noordhorn begonnen met de bouw van een ligboxenstal met melkstal. De stal biedt ruimte voor zo’n 85 ligplaatsen met diepstrooiselboxen voor de strobedden, mestscheiding met opvoergoot voor het vuile stro en de dikke mest, een 2x 14-stands rapid exit melkstal en is voorzien van een basement

Lees meer »

Instandhouding PAS onzeker

Instandhouding Programma Aanpak Stikstof (PAS) onzeker Sinds 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Hiermee wordt met een programmatische benadering beoordeeld of onder andere veehouderijbedrijven nadelige gevolgen hebben op Natura 2000-gebieden door stikstofdepositie. Het PAS geeft ruimte aan economische ontwikkelingen en behoud en versterkt de natuur. Diverse milieuorganisaties zijn het

Lees meer »

Landelijke handhaving PAS

Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is ingevoerd op 1 juli 2015. In de afgelopen jaren hebben veel veehouderijbedrijven een vergunning aangevraagd. Met het PAS worden alle Natura 2000-gebieden waarin stikstofgevoelige habitattypen voorkomen beschermd tegen overbelasting van stikstof. Een vergunning in het kader van het PAS is nodig wanneer er een uitbreiding of wijziging plaatsvindt en

Lees meer »

Vrijkomende agrarische bebouwing slopen in ruil voor een bouwkavel

Ruimte-voor-Ruimte regeling Het buitengebied veranderd. Dit komt onder andere door specialisering van landbouwbedrijven, neventakken en schaalvergroting, maar ook door wonen en werken en recreatie. Helaas zien we in het buitengebied steeds vaker vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen leegstaan met als gevolg het verval van deze gebouwen.  Om een vitaal en leefbaar buitengebied te behouden is de zogeheten

Lees meer »