Raad van State accepteert PAS niet, PAS ontoelaatbaar

Zoals u wellicht al gehoord heeft, is er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna RvS) een uitspraak gedaan over het Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS). Het PAS gaat er vanuit, dat door  (herstel)werkzaamheden uit te voeren aan de Natura 2000-gebieden er meer uitstoot van industrie en veehouderijen (depositie) op de gebieden plaats kan vinden. De depositie op de gebieden is echter eerder weggegeven aan de boeren en industrie, dan dat de (herstel)werkzaamheden op de natuur zijn afgerond. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet, aldus de RvS.

De passende beoordeling van het PAS bevat niet de vereiste motivering om depositieruimte uit te geven voor toestemmingsbesluiten en om activiteiten toe te staan zonder toestemmingsbesluit. Om die reden is het vanaf 29 mei 2019 niet meer mogelijk om meldingen in te dienen. Voor activiteiten die eerder zijn toegestaan op grond van de grenswaarde-, drempelwaarde of afstandsgrenswaarde (de “meldingen” en “eigen berekeningen”) zal alsnog een toestemmingsbesluit (vergunning) op grond van de Habitatrichtlijn nodig zijn. De PAS-partners bekijken de komende tijd wat de precieze gevolgen zijn van de uitspraak van de RvS.

Daarnaast heeft de RvS geoordeeld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn, omdat niet vooraf is uitgesloten dat de betrokken depositie niet leidt tot aantasting van de natuur. Om die reden is een vergunning nodig voor het beweiden en bemesten.

De uitspraak heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor onherroepelijke vergunningen en overige besluiten. Ook natuurbeschermingswetvergunningen onder het oude regime blijven overeind.

Omdat de exacte uitwerking nog niet bekend is, kunnen we u nog niet nader informeren over de eventuele gevolgen en mogelijkheden. Het lijkt er op dat er voor vergunningen een aanvulling gewenst wordt voor het beweiden en bemesten en dat de eerdere meldingen en berekeningen omgezet moeten worden naar een ander toestemmingsbesluit (vergunning).

Er wordt gesproken over het oorspronkelijke toetsingskader, namelijk de ammoniakrechten zoals dit (in het oude regime) voor 1 juli 2015 werd geregeld. Het omzetten van meldingen en berekeningen naar toestemmingsbesluiten (vergunningen) is op dit moment niet met zekerheid te zeggen evenals de wijze waarop. Zodra wij hier meer over weten informeren wij u hier nader over.

Wij vertrouwen erop u hiermee tot dusver voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen via 0592 – 54 54 51 of via info@agriplazabouwadvies.nl.